logo
ארנב
;

תקנון שימוש

תקנון שימוש באתר: חברת מיי ווי
בשימוש בשירות מסכים המשתמש לתנאי תקנון זה

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה השירות יבוצע
בכפוף לתנאי תקנון זה )להלן: "התקנון"( והכול כמפורט להלן:הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון
זה
www.MyWy.co.i האתר- עצם רכישת השירות ו/או מילוי טופס ואישור התקנון באתר תהווה
הצהרה מצדך )

"מזמין השירות" ( כי קראת את הוראותתקנון זה, הבנת אותן והסכמת להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין מיי ווי

1. הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של השירות באמצעות האינטרנטמיי ווי הינה מתווכת בין המשתמשים
לבין קבלני משנה המספקים שירותי הסעות בכל חלקי הארץ.אתר מיי ווי )"האתר"( המופעל ע"י חברת מי ווי ) להלן:
"מיי ווי"( אשר רשאית מבלי להידרש למתן הודעה מראש להפסיק ו/או לבטל השירות ו/או לשנות תנאיו בכל עת עפ"י
שיקולה הבלעדי.

2. ביצוע הזמנות באתר.

א. יש לפעול על פי הנחיות השימוש באתר.ב. ניתן לבצע הזמנות באמצעות כרטיס אשראי/מזומן/העברה בנקאית בתנאים
המפורטיםמטה:

3. תנאים להזמנת השירותים באתר

 • התשלום יבוצע בעת ביצוע ההזמנה מול מיי ווי
 • המחירים באתר כוללים מע"מ
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ותתבצע לאחר אישורה ע"יחברת האשראי
 • officemywy@gmail.com ניתן להזמין את השירות באמצעות טלפון
  שמספרו 077-7505547 או באמצעותדוא"ל שכתובתו
 • לקוח פרטי המעוניין לשלם באמצעות מזומן, ההזמנה תתבצע עד ולא יאוחר מ- 7ימים טרם מועד השירות המבוקש
  ויידרש למסור פרטי כרטיס אשראי לצורך פיקדוןכאשר אישור ההזמנה נתון לשיקולה הבלעדי של מיי ווי.
 • ככל ומדובר בלקוח עסקי אופן התשלום יבוצע בסוף החודש הקלנדרי באמצעותהעברה בנקאית לבנק הפועלים סניף
  620- ח-ן 55050 ע"ש "מי ווי" אלא אםסוכם אחרת בעת ביצוע ההזמנה ובאישור מיי ווי.
 • באחריות המזמין לעדכן על כל שינוי באמצעי התשלום אשר עודכן באתר עד 24שעות טרם מועד ההזמנה
 • באחריות המזמין להעביר את מלוא הפרטים הדרושים לשם טיפול בהזמנה בעתביצועה , לרבות:

  שם המזמין.
  כמות הנוסעים.
  נקודת האיסוף.
  מועד האיסוף.
  נקודת היעד
  פרטים תקינים של אמצעי התשלום.
  צילום ת.ז.
 • יי ווי אינה מחויבת לטפל בהזמנות אשר ימסרו עם פרטים שגויים ועל אחריותמזמין השירות לוודא את תקינות
  הפרטים הנמסרים לחברה.
 • יובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה אשר יבוצע פחות מ- 8 שעות בין מועד ההזמנהלמועד ביצוע האיסוף ייחשב
  כביטול הנסיעה ועשוי להיחשב כביטול הנסיעה לפני
 • officemywy@gmail.comבלחיצה על כפתור "בצע תשלום" מצהיר
  המשתמש כי הוא נותן את הסכמתולקבלת דבר דואר אלקטרוני פרסומי מעת לעת, מאת מיי ווי. הסרה מרשימתהתפוצה
  תיעשה על ידי לחיצה על כפתור ההסרה המצוי בגוף דבר הדואר, ע"י פניהטלפונית לטלפון שמספרו*077-7505547 או
  באמצעות דוא"ל

4.מדיניות הביטולים

 • ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני המאשראת הבקשה לביטול העסקה. במקרה
  שהביטול אושר – ביטול ההזמנה – יבוצע עדולא יאוחר מ- 72 שעות טרם המועד לרכב מסוג אוטובוס ועד ולא יאוחר
  מ- 48שעות לרכב מסוג מיניבוס בכפוף ל-5% דמי ביטול. ככל ומזמין השירות יחפוץ לבטלאת השירות פחות מ- 48
  שעות לפני המועד יחויב במלוא העלות פלוס 5% דמיביטול.
 • הזיכוי יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום.
 • במקרה בו חל שינוי/ביטול ע"י קבלן המשנה עד 24 שעות טרם אספקת השירותמזמין השירות יקבל זיכוי מלא על
  החיוב שבוצע ומיי ווי אינה מחויבת לספק קבלןאחר לביצוע ההזמנה.
 • officemywy@gmail.comו/או באמצעות האתר שכתובתו:www.MyWy.co.il
  בקשות לביטול עסקה ניתן יהיה לבצע בטלפון077-7505547ו/או באמצעות דוא"ל:
 • ההזמנה מותנית באישור מיי ווי וניתנת לביטול ע"י שיקול דעת מיי ווי מכל סיבה עד5 ימי עסקים מראש, הן
  בכתב והן באמצעות הודעה טלפונית ישירות למזמין

5. אספקה/שירות

 • אישור ההזמנה יימסר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דרך האזור האישי באתר.
 • בנוסף לכרטיס, חובה להביא ובמקרה הצורך להציג את כרטיס האשראי באמצעותוהתבצעה הרכישה ותעודת הזהות של
  מבצע ההזמנה
 • מיי ווי אינה מתחייבת לקבלן הסעות מסוים אלא קבלני משנה בפריסה ארציתהזמינים לתאריך ההזמנה.
 • זמנים: ייתכנו שינויים בזמני ההגעה בהתאם לתנאי הדרך )כגון: עומסי תנועהוכיוב' (.
 • בנוסף ידוע כי המחיר המצוין על גבי ההזמנה אינו כולל תוספות שונות כגון:המתנה/נקודות עצירה/יעד
  שונה/כבישי אגרה וכו' כאשר התעריפים הינם על פימחירון מיי ווי
 • כל בקשה לשינוי ו/או תוספות הינם באחריות המזמי
 • ככל והלקוח שילם במזומן וביצע במהלך הנסיעה שינויים ו/או תוספות ולא שילם,למיי ווי נתונה הזכות לחייב את
  כרטיס האשראי שמסר לפיקדון בעת ביצוע ההזמנהדרך אתר מיי ווי.
 • מיי ווי תדאג לאספקת השירות )רכבי ההסעה שהוזמנו בעת ביצוע העסקה ע"יקבלן משנה ( ובחירת קבלן המשנה נתון
  לשיקול דעתה
 • יובהר כי בעת ביצוע ההזמנה יתקבל אישור הזמנה באמצעות המייל ובו מידע בדברסוג רכב ההסעות, יובהר כי
  לחברה קיימת הזכות לשנות את סוג הרכב ללא עלות נוספת עד 24 שעות טרם מועד השירות
 • מזמין השירות מצהיר כי ידוע לו כי קבלן המשנה מציע מס' סוגים של רכבי הסעות,בין היתר לפי כמות הנוסעים
  המותרת בכל רכב וייתכן כי מזמין השירות יחויבבתוספת עבור כמות נוסעים גדולה יותר או רכב מסוג מסוים
  והכול לפי מחיריהושיקול דעתו הבלעדי של קבלן המשנה ומוסכם כי ככל ומבצע ההזמנה שגה בכמותהנוסעים הוא
  עשוי לחוב בחיובים נוספים
 • יעד השירות – לכתובת שהוקלדה על ידי מזמין השירות בעת ביצוע הרכישהבאמצעות האתר. מיי ווי לא תהא אחראית
  לכל איחור ו/או עיכוב בשירות ו/או אי-אספקת השירות,שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם
  בשליטתה.

6. שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי השירות, ניתן לפנות אל נציגי השירות של מיי ווי בטלפון 077-7505547

אחריות ושירות.7.

מיי ווי לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגויבשירותי ההסעה לרבות כל נזק מקרי,
מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת.על מזמין השירות חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק
וחבלה לגופו ו/אולרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימושבשירותי
ההסעה, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותוהבלעדית של קבלן המשנה.

למען הסר ספק, מזמין השירות מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד מיי ווי ו/או מימטעמה ביחס לשירותי קבלן
המשנה ושירותים אלו הינם באחריות קבלן המשנה הרלוונטיולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם אספקתם או אי
אספקתם, במלואם אובחלקם

השירות מבוצע ע"י קבלן משנה אשר הינו גורם עצמאי בלתי קשור לחברה אשר הציגוהתחייב בפנינו כי יש בידיו ההיתרים
והרישיונות ההכרחיים על פי חוק על מנת לספק אתהשירות למזמין השירות. ומיי ווי מסתמכת באופן מוחלט ומלא על
המצגים ועל ההתחייבויותאשר סופקו ע"י קבלן המשנה. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקת נאותות כלשהי)לרבות
בחינת רישיונות תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים(ומיי ווי אינה מתחייבת כיקבלן המשנה מוסמך ו/או מורשה לספק
את השירות.

מיי ווי לא תישא בכל אחריות ביחס לשירות, לרבות מהימנותו, דיוקו, אמינותו וכן לכל נזק,אי נוחות, אובדן או
עוגמת נפש ו/או ככל והשירות לא הוענק לך באופן שאינו תואם אתפרטי ההזמנה ע"י קבלן המשנה שייגרמו לך במישרין
או בעקיפין ע"י קבלן המשנה ו/או מימטעמו

כמו כן, מיי ווי אינה ולא תהייה אחראית לטיב השירות ולכל עניין אחר הניתן במסגרתהשירות, לרבות נזקי גוף ו/או
רכוש שייגרמו לך

בחתימתך הנך מסכים כי אתה תפצה ותשפה את מיי ווי, עובדיה, מנהליה, חברות קשורותלה וכל מי מטעמם, מיד עם
דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחו/או תשלום או הוצאה מכל סוג שהוא )לרבות הוצאות
משפטיות ושכ"ט עו"ד( שנגרמו ו/אוייגרמו למי מהם ו/או לצד שלישי כלשהוא, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך

אבטחת מידע ופרטיות

חברת מיי ווי , כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת מיי ווי ובהתאם לאותם הסטנדרטים,
רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לךאת המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא
ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשותמיי ווי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר,
על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת מיי ווי ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא מיי ווי אחראית לכל נזק מכל
סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשהמיי ווי מתחייבת שלא
לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המזמין אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר ובהתאם לכל דיןכפתור "שלח" יש משום
הסכמה לחברת מיי ווי או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישיזה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף
באמצעות אימייל , על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של מיי ווי בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה
למטרותסקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטיך האישיים מרשימת התפוצה של מיי ווי התקשרו לטלפון:
077-7505547.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של חברת מיי ווי.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או
להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם מיי ווי

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך. שלום נתניה מסורה סמכות השיפוט הבלעדי